REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Autoskop.pl

 

§ 1 Definicje

 
 

1.

Podmiot odpowiedzialny:

Zetmax, Kilińskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-254-10-24, REGON: 302467595, tel. 668 838 462

 
 

2.

Dni robocze - to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 
 

3.

Dostawa – to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu

 
 

4.

Dostawca – to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 
   

Poczta Polska S.A.

 
   

Kurier InPost (tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

Raben Polska

Paczkomaty.pl

 
 

5.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.

 
 

6.

Klient – to Konsument lub Przedsiębiorca.

 
 

7.

Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 
 

8.

Konto Klienta - to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 
 

9.

Hasło -. jest ciągiem znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym.

 
 

10.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 
 

11.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 
 

12.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 
 

13.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

 
 

14.

Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 
 

1.

Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 
 

2.

"Zetmax ". zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 
 

3.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

 

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 
 

1.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 
 

2.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 
 

3.

Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie ma uprawień do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

 
 

4.

Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek.

 
 

5.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 4 Rejestracja

 
 

1.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 
 

2.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 
 

3.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 
 

a)

Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

 
 

b)

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 
 

c)

Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

 
 

d)

Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 
 

4.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 
 

a)

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

 
 

b)

zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta;

 
 

c)

złożeniem przez Klienta oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

 
 

d)

upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 
 

5.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących z Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta lub w formie wiadomości tekstowej (SMS) na telefon komórkowy, podany w formularzu rejestracyjnym.

 
 

6.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

 
 

7.

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.

 
 

8.

Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu..

 

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 
 

1.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 
 

2.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 
 

3.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 
 

4.

Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

 
 

5.

W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

 
 

6.

Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 
 

a)

anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

 
 

b)

anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

 
 

c)

podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

 
 

7.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego.

 
 

8.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

 
 

9.

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zmieszczone przy danym Towarze:

 
 

a)

Są cenami brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

 
 

b)

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

 
 

c)

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski

 
 

10.

Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 
 

11.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 
 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

 
 

b)

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);

 
 

12.

Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 
 

13.

Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 
 

14.

Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

 
 

15.

W dniu wysłania Towaru do klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 
 

16.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

 
 

17.

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 
 

18.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 
 

19.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 
 

20.

Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazane jest spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

§ 6 Reklamacje i gwarancje

 
 

1.

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. W celu ułatwienia Państwu zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie - forumularz.dok.

 
 

2.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (paczką ekonomiczną).

 
 

3.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 
 

4.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

 

§ 7 Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

 
 

1.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 
 

2.

Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 
 

3.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 
 

4.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 
 

5.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową, a wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 120 PLN.

 
 

6.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
 

7.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

 
 

a)

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 
 

b)

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 
 

c)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 
 

d)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 
 

e)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 
 

f)

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 
 

g)

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 
 

h)

Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 
 

i)

Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

§ 8 Zwrot należności

 
 

1.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

 
 

a)

anulowania przez Klienta zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

 
 

b)

odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem i zwrotu Towarów

 
 

c)

odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniami

 
 

d)

uznania przez Sprzedawcę reklamacji przy jednoczesnym braku możliwości naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego Towaru.

 

§ 9 Usługi nieodpłatne

 
 

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 
 

a)

Prowadzenie Konta Klienta;

 
 

b)

Newsletter

 
 

2.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 
 

3.

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Treści nie mogą:

 
 

a)

pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

 
 

b)

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 
 

4.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

 
 

5.

 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 
 

6.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 
 

7.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.

 

§ 10 Obowiązki sprzedawcy

 
 

1.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 
 

a)

Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

 
 

b)

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.

 
   

W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 
 

2.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 
 

3.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

 
 

4.

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 
 

5.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 
 

6.

Odpowiedzialność materiałowa jest maksymalnie równa wartości zakupionego towaru.

 

 

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 

1.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.

 
 

2.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 
 

3.

Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 

 

§ 12 Dane osobowe

 

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

1.

Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 
 

2.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 
 

3.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

   
 

1.

Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 
 

2.

Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
Załącznikami do regulaminu są:
1.Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
2.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

 
 

3.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.


 
   

Załącznik 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin  do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w  posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Zetmax, Kilińskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski) o swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub  pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to  obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez  Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,  jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 120 PLN Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
   

Załącznik 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Podmiot odpowiedzialny:

Zetmax, Kilińskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.